Archiwa tagu: ubezpieczenie firmy

Pracownik na zastępstwo

pracownik na zastępstwoPracownik na zastępstwo- dodatkowy pakiet ubezpieczenia przedsiębiorcy, który chroni przez wysokimi kosztami związanymi z rekrutacją i zatrudnieniem pracownika tymczasowego. W ramach pakietu Ubezpieczony może liczyć na pomoc w przypadku gdy pracownik firmy dozna nieszczęśliwego wypadku lub choroby i będzie niezdolny do wykonywania pracy zawodowej, na rzecz Ubezpieczonego.

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu. Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

Pomoc podatkowa

pomoc podatkowa proamaPomoc podatkowa – Dodatkowy pakiet pomocy podatkowej, zapewniający pomoc doradcy podatkowego, w sytuacji gdy w przedsiębiorstwie Ubezpieczonego zostaje zapowiedziana kontrola skarbowa. W ramach pakietu Pomocy Podatkowej, osobisty doradca udzieli pomocy prawnej oraz pomoże przygotować dokumenty dotyczące kontroli skarbowej w tym odwołania, zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do protokołu kontroli.

Pomoc podatkowa obowiązuje również w przypadku reprezentowania interesów Ubezpieczonego w sądzie przez pomoc adwokata lub radcy prawnego.

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

Pomoc prawna dla firmy

Pomoc prawna Dodatkowy pakiet pomocy prawnej, zapewniający pomoc adwokata lub rady prawnego, również w przypadku reprezentowania interesów Ubezpieczonego w sądzie. W ramach pakietu Pomocy Prawnej, Ubezpieczony ma pełny dostęp do Telefonicznej lub internetowej Asysty Prawnej.

Ubezpieczenie Pomoc Prawna Proama zapewnia pokrycie kosztów:

 • Dochodzenia roszczeń odszkodowawczych szkód będących następstwem czynu niedozwolonego oraz szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • Obrony interesów Ubezpieczonego jako pracodawcy ze stosunku pracy oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • Obrony interesów Ubezpieczonego jako właściciela nieruchomości.

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidulanie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

W ramach Telefonicznej Asysty Prawnej, Ubezpieczony ma możliwość uzyskania:

 • Konsultacji prawnej, dostosowanej do jego aktualnej sytuacji
 • Opinii prawej dotyczącej konkretnej sprawy
 • Tekstów aktów prawnych, opracowania pism prawnych w tym wzorów umów, pełnomocnictw i wezwań
 • Informacji o sporach prawnych, w tym ich koszach i zasadach

Assistance dla firm

Assistance dla firm Dodatkowy pakiet wsparcia Ubezpieczonego i jego firmy, w ramach którego Ubezpieczony może skorzystać z pomocy specjalistów, lekarza czy porady osobistego conseirge.

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

Ubezpieczenie Assistance dla firm w Proama to szereg korzyści takich jak:

 • Pomoc najlepszych specjalistów i pokrycie wszystkich kosztów w sytuacji gdy dojdzie do zdarzenia w miejscu ubezpieczenia
 • Serwis sprzętu biurowego
 • Konsultacja specjalisty IT, w przypadku awarii sprzętu komputerowego
 • Konsultacja lekarza w razie nagłego wypadku lub choroby pracownika,
 • Pełny dostęp do informacji i porad wspomagających sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Obsługa osobistego consierge

NNW pracowników

NNW pracowników- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) obejmuje zakresem wszystkich pracowników, którzy nie ukończyli 65 roku życia i chroni Ubezpieczonego przed poniesieniem finansowych konsekwencji względem pracowników.

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidulanie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

Ubezpieczenie NNW pracowników, różniące się zakresem ochrony, występuje w dwóch wariantach:

 • Podstawowym, obejmującym szkody powstałe w pracy i w drodze do pracy
 • Rozszerzonym, obejmującym szkody powstałe w pracy, drodze do pracy oraz w życiu prywatny

 

Ubezpieczenie OC dla firm

Ubezpieczenie OC dla firm – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest zabezpieczeniem przez wysokimi finansowymi konsekwencjami wyrządzonych szkód osobowych oraz uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ubezpieczeniem objęte są szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) oraz szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (CO kontraktowa)

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

Istnieje możliwość rozszerzenia Ubezpieczenia OC o dodatkowe pakiety ubezpieczeń:

 • OC za produkt, pokrywające finansowe konsekwencje szkód powstałych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu w trakcie trwania ubezpieczenia
 • OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego, pokrywające finansowe konsekwencje wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego
 • OC pracodawcy, pokrywające finansowe konsekwencje szkód osobowych i rzeczowych wynikających z wypadków przy pracy pracowników, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa
 • OC organizatora imprezy, pokrywające finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych uczestnikom organizowanej przez Ubezpieczonego imprezy (z wyłączeniem imprez masowych)
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywające finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych przez produkty i usługi Ubezpieczonego, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii, Australii i Japonii.

Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie mienia- Ubezpieczenie mienia od następstw zdarzeń losowych, włamaniaz kradzieżą, ubezpieczenia mienia w transporcie czy sprzętu elektronicznego to pakiet dedykowany przedsiębiorcom, którzy chcą chronić swój majątek. Dzięki szczególnym rozwiązaniom specjalistów Proama, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania polisy poprzez wybór wariantów ubezpieczenia w tym także ubezpieczenia budynków wynajmowanych na potrzeby prowadzonej działalności czy tych ,które są w budowie.

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidulanie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych, różniące się zakresem ochrony, dostępne jest w trzech wariantach :

 • Podstawowym
 • Rozszerzonym
 • Allrisk

Istnieje możliwość rozszerzenia wybranych wariantów o ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych takich jak powódź, przepięcia, stłuczenia szyb, wandalizm, rozmrożenie środków obrotowych, ubezpieczenie kosztów stałych czy ubezpieczenia maszyn przenośnych.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkuchroni majątek oraz szkody wyrządzone w wyniku włamania z kradzieżą i rabunku. W ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty naprawy szkód wyrządzonych w wyniku tych zdarzeń, a także straty majątkowe powstałe w wyniku kradzieży mienia, nawet bez wejścia sprawcy do nieruchomości.

Istnieje możliwość rozszerzenia pakietu ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku o kradzież elementów, które znajdują się na zewnątrz nieruchomości, w której prowadzona jest działalność.

Ubezpieczenie mienia w transporcie to pakiet chroniący wszystkie środki obrotowe oraz wyposażenie, które przewożone jest przez Ubezpieczonego lub n jego ryzyko na terenie Polski. W ramach ubezpieczenia ochrona objęte są środki, których szkody mogły wystąpić w wyniku wypadu pojazdu, jego kradzieży lub kradzieży środków z pojazdu. Ochroną objęte są także środki, których zniszczenie lub szkody powstały w wyniku zdarzeń losowych.

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia mienia w transporcie poza granicami Polski.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje ochronę elektronicznego sprzętu przenośnego lub stacjonarnego, będącego własnością Ubezpieczonego. Sprzęt, który nie jest starszy niż 7 lat, może być ubezpieczony od zdarzeń takich jak:

 • Niewłaściwe użytkowanie lub błąd w obsłudze pracowników
 • Pożar, zalanie, huragan i innych zdarzeń loswych
 • Kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Zwarcia czy przepięcia.

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia sprzętu elektronicznego także poza granicami Polski, ubezpieczenia także oprogramowania komputerowego, nośników danych oraz o koszty poniesione z tytułu wynajęcia sprzętu zastępczego.