Archiwa tagu: kontraktowa

Ubezpieczenie OC dla firm

Ubezpieczenie OC dla firm – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest zabezpieczeniem przez wysokimi finansowymi konsekwencjami wyrządzonych szkód osobowych oraz uszkodzenia lub zniszczenia mienia osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ubezpieczeniem objęte są szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) oraz szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (CO kontraktowa)

Zakres ochrony i koszty ubezpieczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta. Dzięki najlepszym analizom Proama, zostały opracowane rekomendowane zakresy ubezpieczenia dla każdej z branż, które ułatwią zakup odpowiedniego produktu.

Istnieje możliwość rozszerzenia Ubezpieczenia OC o dodatkowe pakiety ubezpieczeń:

  • OC za produkt, pokrywające finansowe konsekwencje szkód powstałych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu w trakcie trwania ubezpieczenia
  • OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego, pokrywające finansowe konsekwencje wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego
  • OC pracodawcy, pokrywające finansowe konsekwencje szkód osobowych i rzeczowych wynikających z wypadków przy pracy pracowników, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa
  • OC organizatora imprezy, pokrywające finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych uczestnikom organizowanej przez Ubezpieczonego imprezy (z wyłączeniem imprez masowych)
  • OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywające finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych przez produkty i usługi Ubezpieczonego, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii, Australii i Japonii.